top of page

דוח שנתי ב-800 ש"ח בלבד - איך זה אפשרי ?

אין עצמאי או עצמאית שלא עלתה להם השאלה - למה לעזאזל הרו"ח לוקח 1500 ש"ח על דוח שנתי, כשאני בקושי הבאתי 3 חשבוניות הוצאה ו-4 קבלות של הכנסות...?

התשובה הפשוטה היא - כי הם יכולים. 

המשמעות של זה עבורך - היא שאפשר למצוא פתרונות במחיר הרבה יותר תחרותי, ומקצועיים.

אנחנו אצלנו במשרד החלטנו שאם עמדת במספר קריטריונים ברורים - אין שום סיבה לשלם 1500 ש"ח,

ויצרנו את המסלול לדוח שנתי ב-800 ש"ח בלבד (+מע"מ).

אז מה הקריטריונים לדוח שנתי ב-800 ש"ח ?

 יש לי פחות מ-10 מסמכים כל השנה – הכנסות והוצאות! (אם ההכנסות הן בקבלות דיגיטליות, כל ההכנסות יחדיו תיחשב כמסמך אחד)

  אני לא משכיר/ה דירה או נכסים אחרים ואין לי הכנסות משכר דירה או נכסים אחרים

✅ אני לא מנהל/ת תיק השקעות (אין לי טופס 867 רלוונטי מבנק או בית השקעות)

✅ אני לא מפקיד/ה לקופת גמל או קרן השתלמות בשנת הדוח כעצמאי/ת

✅ אני מגיש/ה את הדוח רק עבור עצמי או במידה ויחד עם בן/בת זוגי – בן/בת זוגי רק שכיר/ה

✅ לא מכרתי מניות או אופציות בשנת הדוח

✅ לא רכשתי ציוד (רכוש קבוע) בשנת הדוח

✅ אין לי הכנסות שונות משום סוג מחו"ל

bottom of page