top of page

האם יש דרך או שיטה לניהול הכספים בעסק שלי?

04

להניח שכל העסקים מתנהלים אותו הדבר מבחינה כספית ולעבוד עם תבנית מבלי שבדקתם שהיא מתאימה עבורכם - זה לא מומלץ.

למה?

גם תבנית קבועה נותנת מענה חלקי לצרכים הפרטניים של כל עסק.

אז מה כן?

"ניהול תזרים מזומנים" - זה הרישום של כל הכספים שנכנסים לעסק מינוס הכספים שיוצאים.

מכאן ניתן להבין שקיים פער בין היתרה בבנק לאיך שזה רשום בדו"ח של רואה החשבון שלי.

 

כלומר אתם צריכים להכיר מה הכסף שהולך להכנס למול הכסף שהולך לצאת - ולוודא שזה תמיד יהיה חיובי.

ישנו תמיד פער בין הרווח בבנק ובין הרווח שרשום בדו"ח של רואה החשבון שלכם.

הפער הזה נובע מגורמים רבים שאנו צריכים לעקוב ולנהל אותם - 

תשלומים מלקוחות, תשלומים לספקים, תשלום מע"מ, החזרי הלוואות, תשלום מקדמות למס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי. 

רוצים תבנית מותאמת עבורכם לניהול תזרים המזומנים בעסק שלכם - מוזמנים לפנות אלינו

bottom of page