top of page

איך ביטוח לאומי נפלו עלי...

01

איך ביטוח לאומי נפלו עליי והייתי צריך לשלם 12% מכלל השכר ששילמתי לפרילאנסרים שעבדתי איתם…

מעשה שהיה כך היה - בחור (שאינו לקוח שלנו), בעל עסק להדרכות, היה משלם למדריכיו כעצמאים אל מול חשבונית/קבלה.

כלומר כל "עובדיו" היו עוסקים פטורים שעשו את עבודת ההדרכה מהצד,

במקביל לעבודתם כשכירים.

 

יום אחד הופתע בעל העסק כשקיבל דרישה מביטוח לאומי לשלם סכום גדול מאוד עבור כלל הפרילאנסרים שעבדו דרכו.

כל הפרילאנסרים שעבדו אצלו עשו את זה כהכנסה מהצד, ולמעשה הוגדרו כ-ל.ע.ע., מה שנקרא:

 עצמאי שאינו עולה על ההגדרה , סוג של עצמאי שאינו משלם ביטוח לאומי כי מרוויח מתחת לרף המינימלי של ביטוח לאומי ובנוסף עובד פחות שעות כעצמאי מהרף המינימלי של ביטוח לאומי.

מה חברנו לא ידע?

שבעיקרון, עבור עצמאים שאינם עונים על ההגדרה ועוסקים בתחום של הדרכה, יש חובה על המשלם, כלומר על מי שנתן להם את העבודה, לשלם עבורם 12% ביטוח לאומי.

למעשה, ידידנו היה אמור לנכות 12% מהתשלום של כל אחד בעת התשלום ולהעבירו לביטוח לאומי.

כאשר גילה זאת בדיעבד, הדבר כבר היה מאוחר מדי.

 עתה היה עליו לשלם את כל 12% עבור כל המדריכים שעבדו אצלו וכנראה שרק יחלום לבקש את זה מפרילאנסרים שעבדו אצלו בדיעבד, לאחר ששולם להם כבר התשלום שלהם...

מה חשוב לכם לדעת מהסיפור הזה ?

שחובה עליכם לוודא מול רואה החשבון  שלכם, שיעדכן אתכם כמה יש לנכות לכל אחד מהספקים שלכם.

לעיתים כמו במקרה זה, ביטוח לאומי, לעיתים זה גם יכול להיות ניכוי מס במקור.

שימו לב שאתם יודעים בדיוק כמה לנכות לכל אחד מהספקים שלכם!

 האחריות - שלכם!

bottom of page