top of page
  • Writer's pictureאקאונטפיקס

נהלים חשובים לתפעול עמותה

מה זה פנקס חברים? איך זה אמור להיות פיזית?

זהו הפנקס שבו רשומים כלל החברים - ניתן לנהל אותו למעשה כקלסר שבו יש למעשה את דפי ההצטרפות של כלל חברי העמותה.

הוראות החוק -  עמותה חייבת לנהל פנקס חברים ולרשום בו כל חבר, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת חברותו ותאריך פקיעתה.


כמה אנשים צריכים להיות באסיפה הכללית?

האסיפה הכללית בנויה מחברי העמותה. נדרשים כמספר חברי העמותה במפגש, פרט לאנשים שאין להם דרך או זמן להגיע למפגש.

לרוב עצם קיום המפגש כאשר חלק מחברי האסיפה חסרים, מוגדר עפ"י מה שנרשם בתקנון לכמות האנשים הנדרשת לקיום פגישה.


איך אמורה להתנהל אסיפה כללית ומפגש ועד מנהל? יש דברים פורמליים שצריכים לקרות שם?

מפגשים אלו אמורים להיות מוגדרים עפ"י התקנון של העמותה.

החוק מחייב רק כמה דברים -

  • מפגש ועד מנהל אחת לשנה למעבר על הדו"ח השנתי בצורה מעמיקה. יש לכך התנהלות מסוימת מאוד ברורה.

  • בחירות לוועד של העמותה כל מס' שנים על מנת לוודא שהעמותה מתנהלת בצורה תקינה.

מלבד לזה אין חובה נוספת.

הישיבות אמורות להתנהל כאשר יש מנהל לישיבה - יו"ר הוועד או האסיפה (בין אם זמני בין אם קבוע)

ישנו פרוטוקול שחייב להרשם ולהחתם ע"י שני חברי הוועד.


מהי ועדת ביקורת?

ועדת ביקורת זו למעשה הוועדה שאמורה לבדוק את ההתנהלות הכספית של העמותה, מתוך העמותה.

הוועדה מורכבת מחברי העמותה שאינם בוועד המנהל.

בהגדרה החוקית יש צורך לעשות לפחות ישיבה אחת בשנה - מעבר על הדוח השנתי הכספי ולאשרו.

ניתן להחליף את הוועדה המבקרת ברו"ח חיצוני המבקר את העמותה.


האם יכולים להיות קרובי משפחה בעמותה (ועד מנהל / מייסדים / אסיפה כללית / עובדים)?

הנושא של קרובי משפחה מאוד מורכב וטעון בתחום העמותות.

ישנן הגדרות מאוד ברורות בחוק שאומרות שהעמותה צריכה לפעול לטובת מטרתה, ואפשר להבין שקרבה משפחתית יכולה להעיב על זה.

כללית מומלץ להמנע מהדבר ככל האפשר ,בעיקר בהעסקת קרובי משפחה של הוועד המנהל בתור הנהלת העמותה או עובדי העמותה, או קרובי משפחה בין המוסדות השונים בעמותה (ועד, ועדת ביקורת וכו').


ישנה הגדרה חוקית שסך העובדים בעלי קרבה משפחתית לאנשים המאיישים את מוסדות העמותה (ועד, ועדת ביקורת וכו') לא יעלה על 10% מתוך עובדי העמותה

כמו כן התשלום שישולם לעובדי העמותה שהינם קרובי משפחה לא יעלה על 10% מסך המחזור.

Comments


bottom of page