top of page
  • Writer's pictureאקאונטפיקס

ניהול כספי והתנהלות כספית בעמותה

הקמתי עמותה, איך אנחנו יכולים להתחיל לקבל כסף לעמותה?

הנושא הנ"ל מורכב ונפשט אותו לכמה חלקים :

חברי ועד -

אסורים בקבלת תשלום מהעמותה, פרט לגמול מוגבל ביותר - עד 550 ש"ח עבור השתתפות בישיבה לחבר ועד מנהל (לעמותות עד 10 מליון ש"ח מחזור).

במידה ואין מנכ"ל לעמותה - ניתן לשלם ליו"ר הועד עד 16,375 ש"ח  לשנה.

מנכ"ל -

מנהל העמותה וכל שכיר אחר רשאים לקבל שכר בצורה המתקבלת על הדעת ואופיינית לשכר המקביל בשוק.

חשוב לומר - זוהי משכורת ולא תגמול על פי אחוזים.

רשם העמותות מקפיד על ההתנהלות על מנת שעמותות לא ינוהלו כעסקים המחלקים את רווחיהם, אלא כארגון שהתשלומים בו מסודרים, מעוגנים בחוזים וקבועים.


האם עמותה יכולה  להתנהל במזומן - קופה קטנה?

כמובן שניתן. יש להתנהל בצורה דומה לעסק :

  • הוצאת מזומן מהבנק - בשיק חתום (ע"י שני מורשי חתימה),

  • שמירת כלל ההוצאות שהוצאו מכסף מזומן זה בצורה מסודרת

(המלצתנו -  במעטפה סגורה/תיבה עם סוגר שעליה רשום סכום הכסף שהוצא עבור הקופה הקטנה).


האם יש דרך לחלק בונוסים בעמותה?

בצורה שיטתית - לא.

חלוקת בונוסים באופן קבוע הינה הקבלה לעבודה כעסק ולא כארגון ציבורי.

באופן חד פעמי - תשלום בונוס לעובדי העמותה, הוא דבר אפשרי, בצורה שהינה בגדר הסביר ולא חלוקה בצורה לא פרופורציונלית למשכורות העובדים.


תשלום שצריך להגיע כל חודש לספקי שירות ומשתנה מחודש לחודש בהתאם לעבודתם,

האם זה אפשרי?

בעיקרון כמובן שכן - בהנחה שזה חלק ממטרות העמותה.

התשלום יכול לצאת בכמה צורות :


משכורת - ניתן להוציא תלוש משכורת לעובדים שעתיים - בהתאם לכמות השעות והגדרת המשרה שלהם.

חשוב - לציין - מורכב לייצר משכורת שבנויה על מודל הכנסות מפעילות העמותה - כי הדבר מקביל עצמו לעסק ולא לעמותה.


תשלום מול קבלה / חשבונית - העמותה יכולה לעבוד עם ספקי  שירות קבועים אל מול קבלה. כלומר ברגע שהספק עובד ומספק קבלה - העמותה משלמת לו את התשלום.

Comments


bottom of page