• אקאונטפיקס

סיכום מענקים - עדכוני קורונה 13/11

פעימה ראשונה


תנאי הזכאות למענק :

 • שנת לידה 1999 או קודם.

 • עוסקים פעילים לכל התקופה שבין 1.9.2019 ועד 29.2.2020.

 • הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה של 2018 (עבור עסקים שהוקמו ב-2019 התנאי וכל נתוני ההכנסה יבחנו בהשוואה לדו"ח 2019).

 • הכנסה חייבת מעסק של מעל 24,000 ₪ בשנת 2018.

 • סך ההכנסה החייבת לשנת 2018 היתה עד 240,000 ₪.

 • עבור מי שנשואים, סך ההכנסה החייבת לשנת 2018, עבור שני בני הזוג, היתה עד 340,000 ₪.

 • ירידה של 25% לפחות במחזור הפעילות בחודשים מרץ-אפריל 2020 בהשוואה לחודשים הללו בשנת 2019 והגשת דוחות תקופתיים למע"מ לתקופה זו.

 • עבור עסק שהחל לפעול לאחר ה-1.3.2019 ההשוואה תעשה למחזור הפעילות הממוצע.

 • עסק ללא הפרות בפנקסי חשבונות.

 • עבור מי שהחל את פעילותו לאחר ה-1.3.2019 ההשוואה תעשה בהשוואה למחזור הפעילות הממוצע לחודש של העסק בכל תקופת פעילותו.

 • עוסקים אשר הקימו את העסק בשנת 2019 ידרשו להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה לשנת 2019.


אפשר היה להגיש את הבקשה עד ה- 01.07.2020.פעימה שנייה

(+תוספת - פעימה שלישית)


תנאי הזכאות למענק :

 • בשנת 2019 מלאו למבקשים 20 שנים לפחות.

 • עצמאים שניהלו עסק לפחות מיום 1.10.19, במשך חצי שנה, או שכירים בעלי שליטה בחברת מעטים פעילה, שהחברה שילמה להם משכורת לפחות מיום 1.10.2019, והם אינם זכאים לדמי אבטלה מביטוח לאומי.

 • הגשת דו"ח שנתי של שנת 2018 למס הכנסה. אם העסק החל לפעול בשנת 2018 ודיווח על הפסד עסקי, או אם העסק החל לפעול בשנת 2019 (לפחות מ- 1.10.19), התנאי לקבלת המענק הוא הגשת דו"ח לשנת 2019.

 • סך ההכנסה החייבת מכל המקורות בשנה הרלוונטית (2018 או 2019), לא עלתה על 1,000,000 ₪. עבור בעלי שליטה, הסכום המחושב הוא הכנסתם החייבת של בעלי השליטה מכל המקורות יחד עם חלקם היחסי בהכנסות החברה, בהתאם לאחוז זכאותם לרווחים מהחברה.

 • הכנסה חייבת חודשית ממוצעת מעסק בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) עולה על 714 ₪ לחודש. עבור שכירים בעלי שליטה – ההכנסה החודשית הממוצעת ממשכורות מהחברות בהן הם בעלי שליטה עולה על 714 ₪ לחודש.

 • ירידה של 25% לפחות במחזור הפעילות ב- 4 החודשים מרץ עד יוני 2020 ביחס לחודשים הללו בשנת 2019, והגשת דוחות תקופתיים למע"מ לתקופות אלו. עבור עסק שהחל לפעול לאחר ה- 1.3.2019 ההשוואה תעשה למחזור הפעילות החודשי הממוצע מיום תחילת הפעילות עד 29.2.20. הממוצע יוכפל ב-4 חודשים.


תוספת למענק - פעימה שלישית :

עצמאים יחידים (לא כולל חברות, או שותפים בשותפות) שמחזור פעילותם בשנת 2019 נע בין 18,000 ₪ לבין 300,000 ₪, עשויים להיות זכאים לתוספת מענק (הפעימה השלישית), כבר בעת הגשת הבקשה לפעימה השנייה (באזור האישי של רשות המסים).


תנאי הזכאות למענק :

 • מחזור העסקאות הממוצע לחודש בשנת 2019 היה מ-1,500 ₪ ועד 25,000 ₪ בחודש.

 • חלה ירידה במחזור הפעילות בשיעור של 25% לפחות, בחודשים מרץ - אפריל 2020 בהשוואה לחודשים אלו בשנת 2019.

 • הגשת דוחות תקופתיים למע"מ לתקופות אלו.

 • ניהול פנקסי חשבונות על פי חוק והפנקסים לא נפסלו.


אפשר היה להגיש את הבקשה :

עצמאים - החל מה- 5.5.2020 ועד 17.8.2020.

שכירים בעלי שליטה בחברת מעטים - החל מה- 21.5.2020 ועד 17.8.2020.מענק סיוע


תנאי הזכאות למענק :

 • בשנת 2019 מלאו למבקשים 20 שנים לפחות.

 • הוגש דו"ח שנתי למס הכנסה לשנת 2018 או 2019 למי שפתח את העסק בשנת 2019.

 • הוגש דוח גם לשנת המס 2019, הזכאות למענק תחושב לפי הסכום הגבוה יותר מבין שני הדוחות (2018 ו-2019).

 • ניהלו פנקסי חשבונות קבילים לשנה הנבחנת.

 • העסק חווה ירידה של 40% לפחות במחזור הפעילות ב"תקופת הזכאות" ביחס לחודשים הללו בשנת 2019, והוגשו דוחות תקופתיים למע"מ לתקופות אלו. עבור עסק שהחל לפעול לאחר ה-1.3.2019 ההשוואה תיעשה למחזור הפעילות החודשי הממוצע מיום תחילת הפעילות עד 29.2.20. הממוצע יוכפל ב-2 חודשים.


תנאים נוספים - לעצמאים (מיד לאחר חלק זה - לבעלי שליטה) :

 • העסק נוהל במשך חצי שנה לפחות, מיום 31.10.2019

 • סך ההכנסה החייבת מכל המקורות בשנה הרלוונטית (2018 או 2019), לא עלתה על 651,600 ₪.

 • הכנסה חייבת חודשית ממוצעת מעסק בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) עולה על 714 ₪ לחודש.

 • הכנסה חייבת חודשית ממוצעת מעסק בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) בסכום של 40,000 ₪ ועד 54,300 ₪ - תקטין את המענק עד לסך של 6,000 ₪ לחודשיים.

 • הכנסה חייבת חודשית ממוצעת מעסק בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) בסכום של מעל 54,300 ₪ תשלול את הזכאות למענק.

תנאים נוספים - לשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים :

 • תקופות הזכאות שאושרו עד כה בחוק : מאי-יוני 2020 , יולי-אוגוסט 2020 , ספטמבר-אוקטובר 2020.

 • תקופות זכאות נוספות : נובמבר דצמבר 2020, ינואר –פברואר 2021, מרץ – אפריל 2021, מאי-יוני 2021.

** המענקים עבור תקופות הזכאות הנוספות, מותנה בצו שיינתן על ידי שר האוצר, באישור ועדת הכספים.

מועדי הגשת הבקשה לתקופות הזכאות לעצמאים ובעלי שליטה :

 • לחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, המערכת להגשת בקשות למענק תהיה פתוחה מיום 1/11/2020 עד 15/02/2021.

 • לחודשים יולי-אוגוסט 2020, המערכת להגשת בקשות למענק תהיה פתוחה מיום 10/09/2020 עד 15/12/2020.

 • לחודשים מאי-יוני 2020, המערכת להגשת בקשות למענק תהיה פתוחה מיום 25/08/2020 עד ליום 25/11/2020.

 • פתיחת המערכת לתקופות הזכאות הבאות תפורסם בהמשך.


כמה נקבל :

 • על פי חוק הסיוע המענק החודשי הוא עד 7,500 ₪ לחודש.

 • המענק ישולם כמענק דו חודשי ולא יעלה על סך 15,000 ₪ לכל תקופת זכאות.

 • מסכום המענק שישולם עבור תקופת הזכאות הראשונה, לחודשים מאי יוני 2020, יקוזז סכום המקדמה ששולם כמענק מיידי בחודש יולי 2020.

 • בכל מקרה, אם סכום המקדמה גבוה מסכום המענק או שאין זכאות למענק לתקופת זכאות זו - לא תהיה חובה להשיב את ההפרש, או את כל המענק במקרה של אי זכאות (זה מה שאישרו ברשות המיסים, אבל זו ממש לא התחייבות שלנו.. 😏)מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן (מחזור עסקאות של עד 300,000 ₪ בשנת 2019)


תנאי הזכאות למענק :

 • עבור תקופת הזכאות ספטמבר אוקטובר 2020 נדרשת ירידה במחזור הפעילות בעסק של 25% לפחות בהשוואה לחודשים אלו בשנת 2019.

 • עצמאים יחידים (לא כולל חברות, שותפים בשותפות או באיחוד עוסקים) שמחזור פעילותם הממוצע לחודש בשנת המס 2019 גבוה מ- 1,500 ₪ ונמוך מ- 25,000 ₪, עשויים להיות זכאים למענק הוצאות בשל פגיעה בפעילות העסקית.

 • חלה ירידה של 40% לפחות במחזור הפעילות העסקית בחודשי הזכאות שנקבעו בחוק, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019. חודשי הזכאות לפי החוק: מאי-יוני 2020, יולי-אוגוסט 2020, ספטמבר-אוקטובר 2020, נובמבר-דצמבר 2020, ינואר-פברואר 2021, מרץ-אפריל 2021, מאי-יוני 2021.

 • לגבי תקופות הזכאות מאי-יוני 2020 וספטמבר-אוקטובר 2020 נדרשת ירידה של 25% לפחות במחזור הפעילות העסקית בתקופות אלו, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019.

 • הוגשו דוחות תקופתיים למע"מ לגבי חודשים אלו בשנת 2019 ובשנת 2020.

 • העוסקים ניהלו בשנת המס 2019, פנקסי חשבונות קבילים על פי החוק, והפנקסים לא נפסלו על ידי מנהל מע"מ או פקיד השומה.


סכומי המענק :

סכומי מענק ההוצאות משתנים בהתאם למחזורי העסקאות החודשיים של העסקים בשנת 2019:

 • עצמאים שמחזור העסקאות החודשי הממוצע שלהם בשנת 2019 היה עד 8,333 ₪: מענק בסך 3,000 ₪.

 • עצמאים שמחזור העסקאות החודשי הממוצע שלהם בשנת 2019 היה מ- 8,334 ₪ עד 16,666 ₪: מענק בסך 4,000 ₪.

 • עצמאים שמחזור העסקאות החודשי הממוצע שלהם בשנת 2019 היה מ- 16,667 ₪ עד 25,000 ₪: מענק בסך 6,000 ₪.

 • עצמאים שפתחו את עסקיהם בחודשים ינואר- פברואר 2020

 • עצמאים יחידים שהחלו את פעילותם העסקית מ-1.1.2020 ועד 29.2.2020 יכולים להיות זכאים למענק, עבור כל תקופת זכאות, בסכום של 3,000 ₪ לעוסק פטור ו-4,000 ₪ לעוסק מורשה, אם הצהירו באזור האישי באתר רשות המסים על עמידתם בכל התנאים הבאים:

 • מחזור העסקאות שלהם בשנת 2020 הוא מ-18,000 ₪ ועד 100 מיליון ₪

 • מחזור העסקאות שלהם בחודשים ינואר ופברואר 2020 גבוה מ-1,500 ₪.

 • מחזור העסקאות שלהם בתקופת הזכאות נמוך ממחזור העסקאות שלהם בינואר ופברואר 2020.

 • הגישו את הדוחות התקופתיים למע"מ עבור תקופת הזכאות ועבור החודשים ינואר ופברואר 2020


מועדי הגשת הבקשה למענק :

ספטמבר-אוקטובר 2020 - 15.02.2021.

מקדמה לספטמבר-אוקטובר 2020 - 05.11.2020.

יולי-אוגוסט 2020 - 15.12.2020.

מאי-יוני 2020 - 15.11.2020.


ואם אחרי הסדר הגדול שניסינו לעשות עבורך,

עדיין בא לך לנסות להבין יותר ישירות מאתר רשות המיסים,

אז שמנו לך את הקישור הישיר - https://govextra.gov.il/taxes-corona