top of page
  • Writer's pictureאקאונטפיקס

פנסיית חובה לעצמאיים - מה זה אומר?

כאמור, השנה נפל דבר בישראל וכל עצמאי מעל גיל 21 נדרש להפקיד לחיסכון פנסיוני כלשהו, כלומר להפקיד לביטוח מנהלים, קרן פנסיה או קופת גמל.

ההפקדה לפנסיית חובה לעצמאיים מורכבת משני שלישים שמיועדים לרכיב התגמולים ושליש לטובת "רכיב סיוע במצב אבטלה" שהוא המקבילה להפקדה לרכיב הפיצויים במקרה של עובד שכיר ואמור לסייע בתקופות ללא הכנסות.

ההפקדה החודשית מחולקת לשתי מדרגות:

חלק ראשון: עד מחצית השכר הממוצע במשק (נכון לשנת 2018 עומד השכר הממוצע במשק לפי נתוני הלמ"ס על 9,906 ש"ח ומחצית ממנו – 4,953 ש"ח) – 4.45% ובחישוב פשוט: 4,953*4.45% = 220.4 ש"ח לחודש.

חלק שני: מעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד לגובה השכר הממוצע במשק (על החלק שבין 4,953 ש"ח ועד 9,906 ש"ח) – 12.55%.

על החלק שמעל השכר הממוצע במשק (מעל 9,906 ש"ח לחודש), אין חובת הפרשה לפנסיה (אבל אם קראתם את החלק הראשון, אנחנו מניחים שכבר הבנתם שזה אינטרס שלכם יותר משל כל אחד אחר אם תרצו שלא לעבוד עד יומכם האחרון..)
את ההפקדות ניתן לבצע פעם בחודש או פעם ברבעון, ומשרד האוצר הודיע כי בכוונתו להתחיל ולהטיל קנסות על עצמאי שלא ימלא אחר החובה.

*הכותבת היא בעלת הבלוג "פנסיה בסטילטו" שמזמין נשים להכנס, לקרוא ולהבין שפנסיה היא עניין הרבה פחות מורכב מללמוד לצעוד על עקבי סטילטו...

Komentáře


bottom of page