top of page
הנהלה לעוסק

השירותים שלנו

מטרתה של הנהלת החשבונות בעסק הינה לספק את סיפור הפעילות העיסקית דרך המסמכים של העסק. חשוב שהסיפור יהיה שלם ומלא, גם על מנת לתת תמונה מלאה לך, בעל העסק, וגם כמובן לרשויות המס.

התמונה המלאה עוזרת לך לחסוך בעלויות המסים השונים (מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי) שאתה, כבעל עסק, משלם וגם לנתח את הפעילות השוטפת שלך באופן מדויק. הנהלת החשבונות לעוסק נקראת "הנהלת חשבונות חד-צידית".

הנהלת החשבונות מורכבת ממסמכים רבים - הכנסות, רכישת ציוד או סחורה, הוצאות שוטפות, הוצאות פרטיות ועוד ועוד.אנו ב-Accountfix מספקים שירותי הנהלת חשבונות מתקדמים על מנת לאפשר לך להשאר עם יד על הדופק. עוסק מורשה - העסק גדל ומחזור ההכנסות שלך מעל 1.5 מליון ש"ח בשנה?

יש לך יותר מ-200 מסמכים (חשבוניות וקבלות) בחודש? 

מס הכנסה מחייב אותך לעבור להנהלת חשבונות דו-צידית (בדומה לחברה בע"מ).

האם כדאי להפוך לחברה בע"מ? האם אני משלם יותר מהנדרש ממני?

מוזמן לפנות למשרדינו לקבלת הצעת מחיר שמותאמת לך אישית.

הנהלת חשבונות לעוסק מורשה ופטור
הנהלת חשבונות לחברה בע"מ

מטרתה של הנהלת החשבונות בעסק הינה לספר את סיפור הפעילות העיסקית דרך המסמכים של העסק. 
חשוב שהסיפור יהיה שלם ומלא, גם על מנת לתת תמונה מלאה לך, בעל העסק, וגם כמובן לרשויות המס.

התמונה המלאה עוזרת לך לחסוך בעלויות המסים השונים (מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי) שאתה, כבעל עסק, משלם וגם לנתח את הפעילות השוטפת שלך באופן מדויק.


הנהלת החשבונות בחברה בע"מ נקראת "הנהלת חשבונות דו-צידית" או "הנהלת חשבונות כפולה".
הנהלת החשבונות מורכבת ממסמכים רבים - הכנסות, רכישת ציוד או סחורה, הוצאות שוטפות, בנקים, הוצאות פרטיות ועוד ועוד.


אנו ב-Accountfix, מספקים שירותי הנהלת חשבונות מתקדמים וזאת על מנת לאפשר לך להשאר עם יד על הדופק בכל רגע נתון.

כל עסק שמעסיק עובדים מחויב לשלם את משכורות העובדים עם תלוש שכר. חוקי העבודה במדינת ישראל רבים, כמו גם התשלום לרשויות המס, ביטוח לאומי, גמל וכד' וגוררים תהליך חישוב מורכב.


חישוב זה נעשה על ידי חשבי שכר אשר למדו את דרך עריכת תלושי השכר לתשלום שכר נכון ומדויק בהתאם לחוקי העבודה במדינת ישראל ודרישות החוק. חישוב השכר מתבצע בתוכנות מיועדות לכך, שמעודכנות באופן שוטף בשינויים המחויבים על פי חוק, ועוזרות לבעל העסק לעמוד בדרישות החוק השונות.


תוכנות אלו גם מכילות באופן אוטומטי חישובים שנתיים ומיוחדים.


אנחנו ב- Accountfix, שירותי הנהלת חשבונות וחשבות שכר, נכין עבורך את תלושי השכר והמשכורות לעובדיך.

הכנת משכורות
הצהרת הון

כל אזרח במדינת ישראל שהינו בעל עסק (לעיתים הצהרת הון נדרשת גם ממי שאינו בעל עסק, כדוגמא משקיעים בשוק ההון או בעלי מספר דירות), מחויב להגיש הצהרת הון מעת לעת, בהתאם לדרישת הרשויות.


מטרת הצהרת ההון הינה לספק לרשות המסים תמונה מדויקת על ההון (נכסים והתחייבויות) של נישום מסוים לנקודת זמן ספציפית.
 

הצהרת ההון הינה כלי עזר חשוב לקביעת רמת סבירות ההכנסות וההוצאות של נישום מסוים וחייבת להיות התאמה סבירה בין הגידול של ההון שלו (נכסים מכל סוג) ובין ההכנסה כפי שהוא דיווח עליה לרשות המסים.

אנחנו ב- Accountfix, שירותי הנהלת חשבונות, נסייע לך להכין את הצהרת ההון במדוייק וכנדרש.

דוח שנתי ליחיד

כל בעל עסק עצמאי, בין אם הוא עוסק מורשה או עוסק פטור, חייב בהגשת דוח שנתי אחת לשנה.

הדוח מוגש בחודש מאי בשנה העוקבת על ההכנסות וההוצאות לשנה קודמת. הרווח השנתי מכונה בדוח זה "הכנסה חייבת" ומסכום זה נגזר תשלום מס הכנסה וביטוח לאומי.

 

במהלך השנה שילמת מקדמות למס הכנסה וביטוח לאומי ולאחר הגשת הדוח השנתי, תחויב בתשלום נוסף או בקבלת החזר מס.
 

אנחנו ב- Accountfix, שירותי הנהלת חשבונות, נערוך את הדוח עבורך בצורה מיטבית עם מירב ניצול ההוצאות בעסק שלך, תוך דיווח מדויק ואמין לרשויות המס.

דוח שנתי לחברה בע"מ

כל חברה בע"מ חייבת בהגשת דוח שנתי אחת לשנה לרשויות המס ולרשם החברות. דוח זה חייב להיות מבוקר על ידי רואה חשבון ולהערך בהתאם לתקני חשבונאות מקובלים.


הדוח השנתי מציג את דוח המאזן מצד אחד, שבו מפורטים כל הנכסים וההתחייבויות של החברה, ואת דוח רווח והפסד בצד השני, שבו מפורט הרווח השנתי. רווח זה מכונה "רווח חשבונאי".
 

חשוב לציין שהרווח החשבונאי אינו זהה לרווח לצרכי מס כיוון שיש הוצאות שאינן מוכרות לצרכי מס.
 

אנחנו ב- Accountfix, שירותי הנהלת חשבונות, נערוך את הדוח השנתי של חברתך, תוך הצגת תמונה עיסקית נכונה ותוך דיווח מדויק ואמין לרשויות המס.

לעתים רשויות המס דורשות אישורים שונים מבעל העסק או לחילופין עורכת ביקורות על ניהול ספרי העסק.

 

 


אנו ב Accountfix, נמצאים תמיד איתך על מנת לייצג אותך מול רשויות המס ולנהל את הביקורת בצורה הטובה ביותר שתביא לתוצאת מס מיטבית עבורך.

עבודה מול רשויות המס
bottom of page